مقاله پژوهشی
تحلیل فرازوفرود مناسبات سیاسی اتابکان لرکوچک و دولت صفویه بین سال‌های 907تا1006ق/1501تا1597م
2. تحلیل فرازوفرود مناسبات سیاسی اتابکان لرکوچک و دولت صفویه بین سال‌های 907تا1006ق/1501تا1597م

علی قاسمی؛ علی طاهری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.120362.1879

چکیده
  تاکنون جنبه‌هایی از مناسبات سیاسی دولت صفوی و حکومت‌های محلی ایران بررسی شده است؛ اما مناسبات حکومت صفوی و حکمرانان محلی مرزهای غربی ایران تا حد بسیاری نادیده گرفته شده است. بر این اساس، مقاﻟﮥ پیشرو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطاﻟﻌﮥ آداب‌ورسوم ایرانی در سفرنامه‌های جیمز موریه و به سوی اصفهان اثر پیر لوتی
3. مطاﻟﻌﮥ آداب‌ورسوم ایرانی در سفرنامه‌های جیمز موریه و به سوی اصفهان اثر پیر لوتی

صفورا ترک لادانی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.122369.1949

چکیده
  مطاﻟﻌﮥ آداب‌ورسوم ایرانی همواره در کانون توجه سیاحان و شرق‌شناسان بوده است. بررسی تصویر ترسیم‌شده از ایرانی‌ها در عصرهای مختلف در یک سفرنامه، در قالب بازنمایی بیگانه یا «دیگری»، باعث شده است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل انتقادی گفتمان طریقت و شریعت دربارﮤ ﻗﺼﮥ ابومسلم‌نامه
4. تحلیل انتقادی گفتمان طریقت و شریعت دربارﮤ ﻗﺼﮥ ابومسلم‌نامه

مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ سید علی اصغر سلطانی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.121795.1940

چکیده
  ﻗﺼﮥ «ابومسلم‌نامه» از زمان پیدایش، یعنی دوران سلجوقیان تا پایان عصر صفویه، ﺻﺤﻨﮥ رویارویی طیف‌ها و جریان‌های مذهبی‌فرهنگی و فکری، به تبعیت قدرت سیاسی، بوده است. قصه‌ای با قهرمانی، ایرانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیتیابی حکومت حسن بن زید علوی (250تا270ق/865تا884م)
5. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیتیابی حکومت حسن بن زید علوی (250تا270ق/865تا884م)

آرمان فروهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.123120.1983

چکیده
  در مناسبات حکومت‌ها با مردم، مشروعیت از بنیان‌های اساسی است. حکومت‌ها با توجه به مقتضیات مکانی‌زمانی و ویژگی‌های درون حاکمیتی خود، برای کسب مشروعیت، از مؤلفه‌های مختلف استفاده می‌کنند. هدف حکومت‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
وضعیت اقتصادی و تجاری میرجاوه در عصر پهلوی دوم
6. وضعیت اقتصادی و تجاری میرجاوه در عصر پهلوی دوم

مریم شیپری؛ صدیقه آقایی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 87-102

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.123360.1993

چکیده
  در طول تاریخ، مرزهای شرقی ایران از گذرگاه‌های مهم سیاسی و اقتصادی کشور بوده‌اند؛ به طوری که تحولات منطقه و درون‌کشوری ﺗﺄثیر مستقیمی بر رونق و کساد آنها داشته است. میرجاوه از شهرهای مرزی در استان سیستان‌وبلوچستان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل اسطورﮤ جمشید نقل‌شده در شاهنامه و تاریخ‌های اسلامی با رویکرد نقد کهن‌الگویی
7. تحلیل اسطورﮤ جمشید نقل‌شده در شاهنامه و تاریخ‌های اسلامی با رویکرد نقد کهن‌الگویی

سیدمهدی حبیبی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 103-120

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.123747.2016

چکیده
  تمامی مضامین اسطوره‌ای و جهان‌بینی اقوام ابتدایی و مفاهیم مذهبی ملت‌های مختلف را که نشان‌دهندﮤ نمونه‌های عام سلوک آدمی است، باید کهن‌الگو نامید. این مضامین اسطوره‌ای در جوامع مختلف تکرارشونده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و نقد پروژﮤ بازسازی میراث حسن حنفی
8. بررسی و نقد پروژﮤ بازسازی میراث حسن حنفی

مجید منهاجی؛ محمدحسین مختاری؛ غلامرضا ظریفیان

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.124233.2038

چکیده
  میراث و تجدد، چالش‌انگیزترین و شاید حساس‌ترین ﻣﺴﺌﻠﮥ دویست سال گذﺷﺘﮥ جهان اسلام است. دربارﮤ این مسئله، خوانش‌ها و رویکردهای متفاوت و گاه متناقض و افراطی و تفریطی شکل گرفته است. بی‌تردید این مسئله ...  بیشتر