مدیر مسئول


اصغر منتظر القائم استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

تاریخ

سردبیر


دکتر علی اکبر کجباف استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ابراهیم بیضون استاد گروه تاریخ دانشگاه لبنان

 • beyzoonyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ویلم فلور پژوهشگر تاریخ

 • willem.floorgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


رضوان السید استاد دانشگاه لبنان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جرجیو روتا استاد انستیتو ایرانشناسی اتریش

 • giorgio.rotaoeaw.ac.at

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر کجباف استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان

 • kajbafltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی دهقان نژاد استاد - گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان - ایران

 • m.dehghanltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داوود اصفهانیان استاد گروه تاریخ دانشگاه تبریز

اعضای هیات تحریریه


الهیار خلعتبری استاد دانشگاه شهید بهشتی

 • allahyaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید اصغر محمودآبادی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

 • mahmodabadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نورائی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


فریدون الهیاری استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

 • f.allahyariltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد علی چلونگر استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

 • m.chelongarltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا علم استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 • mralam36yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محسن رحمتی استاد گروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

تاریخ(ایران اسلامی)

 • rahmati.molu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


صادق آئینه وند استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

 • jhres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


لقمان دهقان نیری دانشیار فقید گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

 • jhrres.ui.ac.ir

کارشناس نشریه


سید میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان