اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اصغر منتظر القائم

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~montazer
montazer5337yahoo.com

سردبیر

دکتر علی اکبر کجباف

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~kajbaf
kajbafltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ابراهیم بیضون

استاد گروه تاریخ دانشگاه لبنان

beyzoonyahoo.com

ویلم فلور

پژوهشگر تاریخ

willem.floorgmail.com

رضوان السید

استاد دانشگاه لبنان

www.ridwanalsayyid.com/
rezvanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی دهقان نژاد

استاد - گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان - ایران

m.dehghanltr.ui.ac.ir

داوود اصفهانیان

استاد گروه تاریخ دانشگاه تبریز

esfahaniyan.iaushab.ac.ir/
esfahaniyanyahoo.com

الهیار خلعتبری

استاد دانشگاه شهید بهشتی

allahyaryahoo.com

سید اصغر محمودآبادی

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

mahmodabadiyahoo.com

مرتضی نورائی

تاریخ معاصر، تاریخ محلی، تاریخ شفاهی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.nouraei
m.nouraeiltr.ui.ac.ir

فریدون الهیاری

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

f.allahyariltr.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

سید میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir
jhrres.ui.ac.ir
031-37934230