مدیر مسئول


اصغر منتظر القائم استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ اسلام

سردبیر


علی اکبر کجباف استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ابراهیم بیضون استاد گروه تاریخ دانشگاه لبنان

تاریخ اسلام

  • beyzoonyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ویلم فلور کارشناس انرژی و پژوهندهٔ تاریخ اهل هلند است

تاریخ ایران اسلامی

  • willem.floorgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


رضوان السید استاد فلسفه دانشگاه لبنان (الجامعه اللبنانیه)، لبنان

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جرجیو روتا استاد انستیتو ایرانشناسی اتریش، اتریش، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


اصغر منتظرالقائم استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر کجباف استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


مرتضی دهقان نژاد استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


داوود اصفهانیان استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

تاریخ جهان

اعضای هیات تحریریه


الهیار خلعتبری استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران، ایران

تاریخ ایران اسلامی

  • allahyaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین میرجعفری استاد بازنشسته، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ ایران اسلامی

  • hmjltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نورائی استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ معاصر ایران

اعضای هیات تحریریه


محمد علی چلونگر استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا علم استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

تاریخ معاصر ایران

اعضای هیات تحریریه


محسن رحمتی استاد گروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

تاریخ ایران اسلامی

  • rahmati.molu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


صادق آئینه وند استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

تاریخ اسلام

  • jhres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


سید اصغر محمودآبادی استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ اسلام

  • mahmodabadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین


لقمان دهقان نیری دانشیار فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ معاصر ایران

  • jhrres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


فریدون الهیاری استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

  • f.allahyariltr.ui.ac.ir

کارشناس نشریه


سید میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان