مدیر مسئول


اصغر منتظر القائم استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

تاریخ اسلام

سردبیر


علی اکبر کجباف استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ابراهیم بیضون استاد گروه تاریخ دانشگاه لبنان

تاریخ اسلام

 • beyzoonyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ویلم فلور پژوهشگر تاریخ

تاریخ ایران اسلامی

 • willem.floorgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


رضوان السید استاد دانشگاه لبنان

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جرجیو روتا استاد انستیتو ایرانشناسی اتریش

تاریخ ایران اسلامی

 • giorgio.rotaoeaw.ac.at

اعضای هیات تحریریه


اصغر منتظرالقائم استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر کجباف استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران اسلامی

 • kajbafltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی دهقان نژاد استاد - گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان - ایران

استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

 • m.dehghanltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داوود اصفهانیان استاد گروه تاریخ دانشگاه تبریز

تاریخ جهان

اعضای هیات تحریریه


الهیار خلعتبری استاد دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ ایران اسلامی

 • allahyaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین میرجعفری استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران اسلامی

 • hmjltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نورائی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

تاریخ معاصر ایران

اعضای هیات تحریریه


محمد علی چلونگر استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

تاریخ اسلام

 • m.chelongarltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا علم استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ معاصر ایران

 • mralam36yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محسن رحمتی استاد گروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

تاریخ ایران اسلامی

 • rahmati.molu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


صادق آئینه وند استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ اسلام

 • jhres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


سید اصغر محمودآبادی استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

تاریخ اسلام

 • mahmodabadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه پیشین


لقمان دهقان نیری دانشیار فقید گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

تاریخ معاصر ایران

 • jhrres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین


فریدون الهیاری استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

 • f.allahyariltr.ui.ac.ir

کارشناس نشریه


سید میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان