اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اصغر منتظر القائم

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/montazer
montazer5337yahoo.com

سردبیر

علی اکبر کجباف

تاریخ ایران اسلامی استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~kajbaf
kajbafltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ابراهیم بیضون

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ دانشگاه لبنان

beyzoonyahoo.com

ویلم فلور

تاریخ ایران اسلامی کارشناس انرژی و پژوهندهٔ تاریخ اهل هلند است

willem.floorgmail.com

رضوان السید

تاریخ اسلام استاد فلسفه دانشگاه لبنان (الجامعه اللبنانیه)، لبنان

www.ridwanalsayyid.com/
rezvanyahoo.com

جرجیو روتا

تاریخ ایران اسلامی استاد انستیتو ایرانشناسی اتریش، اتریش، ایران

www.oeaw.ac.at/ifi/institut/mitarbeiterinnen/wissenschaftliche-mitarbeiterinnen/giorgio-rota
giorgio.rotaoeaw.ac.at

اعضای هیات تحریریه

اصغر منتظرالقائم

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~montazer
montazer5337yahoo.com

علی اکبر کجباف

تاریخ ایران اسلامی استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/kajbaf
kajbafltr.ui.ac.ir

مرتضی دهقان نژاد

تاریخ ایران اسلامی استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/m.dehghan
m.dehghanltr.ui.ac.ir

داوود اصفهانیان

تاریخ جهان استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

esfahaniyan.iaushab.ac.ir/
esfahaniyanyahoo.com

الهیار خلعتبری

تاریخ ایران اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران، ایران

allahyaryahoo.com

مرتضی نورائی

تاریخ معاصر ایران استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~m.nouraei
m.nouraeiltr.ui.ac.ir

محمد علی چلونگر

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/m.chelongar
m.chelongarltr.ui.ac.ir

محمدرضا علم

تاریخ معاصر ایران استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

professors.lu.ac.ir/show/?id=235/
mralam36yahoo.com

محسن رحمتی

تاریخ ایران اسلامی استاد گروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

rahmati.molu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

حسین میرجعفری

تاریخ ایران اسلامی استاد بازنشسته، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

hmjltr.ui.ac.ir

صادق آئینه وند

تاریخ اسلام استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

jhres.ui.ac.ir

سید اصغر محمودآبادی

تاریخ اسلام استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mahmodabadiyahoo.com

لقمان دهقان نیری

تاریخ معاصر ایران دانشیار فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

jhrres.ui.ac.ir

فریدون الهیاری

استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

f.allahyariltr.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

سید میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir
jhrres.ui.ac.ir
031-37934230