داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی


ابراهیم

موسی پور بشلی

eifsocialhistory@gmail.com

 

ابراهیم

زارعی

mezarei19@gmail.com

 

ابوالحسن

فیاض انوش

amir.anush2016@gmail.com

 

ابوالفضل

حسن آبادی

ahassanabady1@yahoo.com

 

ابوطالب

سلطانیان

a-soltanian@guilan.ac.ir

 

احسان

افکنده

ehsan.afkande@gmail.com

 

احمد

خضری

akhezri@ut.ac.ir

 

احمد

بادکوبه

badkoubeh45@gmail.com

 

احمد

فضلی نژاد

fazlinejad@shirazu.ac.ir

https://publons.com/researcher/1821263/ahmad-fazlinejad/

احمد

بادکوبه

hazaveh@ut.ac.ir

 

احمد

کامرانی فر

kamranifar43@yahoo.com

 

احمد

بازماندگان خمیری

poia21@gmail.com

 

احمد

صالحی کاخکی

salehi.a.k@aui.ac.ir

https://publons.com/researcher/3081243/ahmad-saleh/

اسماعیل

سنگاری

esm_sangari@yahoo.com

https://publons.com/researcher/1777032/esmaeil-sangari/

اسماعیل

مطلوب‌کاری

esmaeil.matloub@alumni.ut.ac.ir

 

اسماعیل

حسن زاده

ihassanzadeh111@gmail.com

https://publons.com/researcher/4436505/esmaeil-hassannejad/

اصغر

فروغی ابری

foroughi.history@gmail.com

 

اصغر

منتظرالقائم

montazer5337@yahoo.com

 

اعظم

ریاحی

azamriahi@gmail.com

https://publons.com/researcher/4619971/azam-riahi/

افشین

شفیعی

afshin.shafiee@gmail.com

https://publons.com/researcher/2810581/afshin-shafiee/

اکبر

صبوری

akbar_sabouri_tarih@yahoo.com

 

اکرم

ناصری

akram_naseri@yahoo.com

 

الهام

امینی کاشانی

e3m.amini@gmail.com

https://publons.com/researcher/2040800/elham-amini/

الهام

ملک زاده

malekzadeh.elham092@gmail.com

https://publons.com/researcher/3218576/elham-malekzadeh/

الهیار

خلعتبری

a-khalatbari@sbu.ac.ir

 

امامعلی

شعبانی

shabani.2009@gmail.com

https://publons.com/researcher/4450909/emam-ali-shabani/

امیر

آهنگران

amir.ahangaran@yahoo.com

 

امیرحسین

حاتمی

hatami@hum.ikiu.ac.ir

 

امیرمحمد

گمینی

amirgamini@ut.ac.ir

 

انسیه

باقری

baqeri_ensiye@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4802034/ensiye-baqeri/

ایرج

ورفی نژاد

varfinezhad@yahoo.com

 

آرزو

رسولی

arezoorasouli9@yahoo.com

 

آرمان

فروهی

arman.forouhi@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4844389/arman-forouhi/

مسعود

بیات

masbayat@gmail.com

 

جعفر

نوری

nouri.jafar21@yahoo.com

 

لیلا

نجفیان رضوی

najafian@um.ac.ir

https://publons.com/researcher/1272266/leila-najafian/

لیلا

خان احمدی

ahmadyleila87@yahoo.com

 

طاهر

بابایی

taherbabaei@gmail.com

https://publons.com/researcher/1584755/taher-babaee/

آرمیندخت

امین

amin228@ymail.com

 

هدیه

تقوی

hedyetaghavi@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3987153/hedieh-taghavi/

علی

غلامی دهقی

ali_gho_d@yahoo.com

https://publons.com/researcher/1932035/ali-gholami/

علی

رسولی

ali_rasooli58@yahoo.com

https://publons.com/researcher/1940751/ali-rasooli/

شایان

کرمی

shayan_karami99@yahoo.com

 

احمد

بازماندگان خمیری

poia21@gmail.com

 

محسن

رحمتی

rahmati.mo@lu.ac.ir

 

اسماعیل

سنگاری

esm_sangari@yahoo.com

 

یعقوب

خزائی

y.khazaei@yahoo.com

 

سیدمحمود

سادات بیدگلی

m.sadat@yahoo.com

 

توران

طولابی

tooran.toolabi@yahoo.com

 

مطلب

مطلبی

motalebmotalebi@yahoo.com

 

حمیدرضا

پاشازانوس

pasha.hamidreza@gmail.com

 

سهم الدین

خزائی

sahmedin.kh@gmail.com

 

علیرضا

سلیمان زاده

soleymanzadeh70@gmail.com

 

علی اکبر

کجباف

aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk

 

فیروز

آزادی

azadif196@gmail.com

 

علی اکبر

عباسی

aa_abbasi_z@yahoo.com

 

علی احمد

الیاسی

aliahmadelyasi@yahoo.com

 

عباس

قدیمی قیداری

ghadimi.history@gmail.com

 

عباس

زارعی مهرورز

amehrvarz@gmail.com

 

شیرزاد

خزائی

shirzad.khazaei@yahoo.com

 

محمدجواد

عبداللهی

mj.abddi@gmail.com

 

علی محمد

طرفداری

tarafdary@yahoo.com

 

فرهاد

دشتکی نیا

farhad_dashtakinia@yahoo.com

 

مهدی

میرکیایی

mehdimirkiaei@atu.ac.ir

 

جواد

چوپانیان

choupaniyan@yahoo.com

 

پرویز

حسین طلایی

parviztalaee@gmail.com

 

رضا

کردی

rezakordi275@chmail.ir

 

محمد

خداوردی تاج آبادی

khodaverdi1358@gmail.com

 

محسن

مرسلپور

morsalpour@lihu.usb.ac.ir

 

محسن

بهرام نژاد

bahramnejad1345@yahoo.com

 

شکوه السادات

اعرابی هاشمی

shokouharabi@gmail.com

 

موسی الرضا

بخشی استاد

rezabakhshi1385@ymail.com

 

آمنه

ابراهیمی

amenehebrahimi94@gmail.com

 

فاطمه

جهان پور

fjahanpour@gmail.com

 

سعید

سلیمانی

saeedsoly1346@gmail.com

 

سجاد

حسینی

s.hoseini@uma.ac.ir

 

مرتضی

نورائی

m.nouraei@ltr.ui.ac.ir

 

علی اکبر

جعفری

a.jafari2348@yahoo.com

 

رضا

بیگدلو

bigdelor@gmail.com

 

محمدرضا

بارانی

mrb1385@gmail.com

 

سیده لیلا

تقوی سنگدهی

sangdehi@yahoo.com

 

مریم

سعیدیان جزی

msaeedyan@ltr.ui.ac.ir

 

رضا

صحت منش

rsm.hist@gmail.com

 

شهناز

جنگجو

shzjangjo@gmail.com

 

فرشید

نادری

farshid.naderi@yahoo.com

 

محمد

ملکی

mohammadmaleki@ut.ac.ir

 

محسن

مومنی

momeni2003@yahoo.com

 

ناصر

جدیدی

jadidi_naser@yahoo.com

 

حسن

الهیاری

hasanallahyari@gmail.com

 

نصراله

پورمحمدی املشی

poor_amlashi@yahoo.com

 

ابراهیم

موسی پور بشلی

eifsocialhistory@gmail.com

 

انسیه

باقری

baqeri_ensiye@yahoo.com

 

حمیدرضا

ثنائی

hr.sanaei@um.ac.ir

 

شهلا

بختیاری

dr_shba@yahoo.com

 

اکرم

ناصری

akram_naseri@yahoo.com

 

محمد

پیری

m.piri@lihu.usb.ac.ir

 

عبدالرفیع

رحیمی

aghabeigom@yahoo.com

 

محمدتقی

ایمان پور

mimanpour@hotmail.com

 

محمود

مهمان نواز

mahmoud.mehmannavaz@yahoo.com

 

سیاوش

یاری

siavash839@gmail.com

 

مرتضی

اکبری

akbari1347@gmail.com

 

فاطمه

جعفرنیا

dr.jafarniya@gmail.com

 

پیمان

ابوالبشری

peiman.ab@gmail.com

 

رضا

شجری قاسم خیلی

r.shajari@umz.ac.ir

 

ابوطالب

سلطانیان

a-soltanian@guilan.ac.ir

 

عبدالله

متولی

a.motevaly@gmail.com

 

نورالدین

نعمتی

nemati453@yahoo.com

 

عبدالکاظم

مجتبی زاده

akmojtabazadeh@yahoo.com

 

علی اکبر

تشکری

atashakory@yahoo.com

 

محمدرضا

ابویی مهریزی

abuimehrizi@yahoo.com

 

عبدالودود

سپاهی

sepahi.a.v@gmail.com

 

عبدالله

صفرزایی

abdolahsafarzaie@gmail.com

 

عباس

سرافرازی

absarafrazi@yahoo.com

 

محمدامیر

احمدزاده

ahmadzadeamir20@yahoo.com

 

نجم الدین

گیلانی

ngilani58@gmail.com

 

ناصر

صدقی

n_sedghi@tabrizu.ac.ir

 

اسماعیل

حسن زاده

ihassanzadeh111@gmail.com

 

مهدی

صلاح

mehdisalah2011@yahoo.com

 

حامد

قرائتی

gharaati_1359@yahoo.com

 

بهزاد

معینی سام

behzadms44@gmail.com

 

علی

شجاعی اصفهانی

aliesfahani28@gmail.com

 

علی اصغر

میرزایی

amirzaiy@gmail.com

 

علیرضا

ملائی توانی

mollaiynet@yahoo.com

 

سیداحمد

عقیلی

seyedahmad.aghili@yahoo.com

 

مریم

عابدینی مغانکی

m.abedini75@gmail.com

 

مسعود

کثیری

masoodkasiri@gmail.com

 

جواد

علیپور

javadalipoor.s@gmail.com

 

علی

علی بابایی درمنی

ababaee@ut.ac.ir

 

زاگرس

زند

zagros.zand@gmail.com

 

سعید

طاووسی مسرور

saeed.tavoosi@gmail.com

 

مهران

اسماعیلی

mehran.es.k@gmail.com

 

ولی

دین پرست

vali_dinparast@yahoo.com

 

وحید

عابدین پور جوشقانی

abedinpoorv@yahoo.com

 

جعفر

آقازاده

j.agazadeh@gmail.com

 

احمد

صالحی کاخکی

salehi.a.k@aui.ac.ir

 

اصغر

منتظرالقائم

montazer5337@yahoo.com

 

سید حسن

قریشی کربن

shquorishi@gmail.com

 

شهناز

حجتی نجف ابادی

hojati.sh@gmail.com

 

مصطفی

صادقی

sadeqi48@yahoo.com

 

حمید رضا

مطهری

motahari50@gmail.com

 

آرمان

فروهی

arman.forouhi@yahoo.com

 

مقصودعلی

صادقی گندمانی

sadeghimage@yahoo.com

 

سید محمد

طاهری مقدم

mtaheree@yahoo.com

 

حسین

مسعودنیا

hmass2005@yahoo.com

 

قاسم

خانجانی

khanjani1342@yahoo.com

 

محمد

محمودپور

m.mahmoodpoor52@gmail.com

 

محمدجعفر

اشکواری

ashkevari@znu.ac.ir

 

علیرضا

ابطحی

abtahi1342@yahoo.com

 

سیدمسعود

سیدبنکدار

masoudbonakdar@yahoo.com

 

محمود

صادقی علوی

alavi0361@gmail.com

 

محمد

عباسی

mohamad.abbasi1363@gmail.com

 

سید علاالدین

شاهرخی

shahrokhi41@gmail.com

 

ساسان

طهماسبی

sasantahmasbi@pnu.ac.ir

 

حمید

حاجیان پور

hhajianpour@yahoo.com

 

صفورا

ترک لادانی

safouraladani@yahoo.com

 

شهرام

غلامی

shahramgholami1975@gmail.com

 

نفیسه

واعظ شهرستانی

vaezsh85@yahoo.com

 

محمدعلی

رنجبر

ranjbar@shirazu.ac.ir

 

سمانه

خلیلی فر

samanehkhalilifar@gmail.com

 

جهانبخش

ثواقب

jahan_savagheb@yahoo.com

 

سید حسن

شجاعی دیوکلائی

h.shojaee@umz.ac.ir

 

محمدحسین

رفیعی

rafiee.hossein.m@alumni.ut.ac.ir

 

رضا

معینی رودبالی

moeini.reza.60@gmail.com

 

فیض الله

بوشاسب گوشه

f.boushasb@yahoo.com

 

حمید

اسدپور

asadpour22@gmail.com

 

محمدرضا

عسکرانی

askarani88@yahoo.com

 

مولود

ستوده

asnadmely@gmail.com

 

ابوالفضل

حسن آبادی

ahassanabady1@yahoo.com

 

حمیدرضا

پیغمبری

peighambarih@pgu.ac.ir

 

توفیق

حسینی

toufighhosseini@gmail.com

 

بهزاد

کریمی

bhzkarimi@gmail.com

 

حسین

عزیزی

hosn.azizi@gmail.com

 

صالح

امین پور

saleh.aminpoor@gmail.com

 

شیدا

صابری

sheida.abani@yahoo.com

 

عبدالواحد

قادری

vahedqaderi@yahoo.com

 

محمد جعفر

چمنکار

southstar_boy@yahoo.com

 

عبدالمهدی

رجائی

m1350323@yahoo.com

 

سهیلا

ترابی فارسانی

tfarsani@yahoo.com

 

فرج الله

احمدی

farahmadi1362@gmail.com

 

محمدعلی

چلونگر

m.chelongar@yahoo.com

 

الهام

امینی کاشانی

e3m.amini@gmail.com

 

مصطفی

جوان

m.javan1979@yahoo.com

 

فرهاد

سهامی

farhadsahami426@yahoo.com

 

علیرضا

آقاحسینی

alirezaaghahosseini@gmail.com

 

بهزاد

اصغری اناری

asghari63@gmail.com

 

اسماعیل

مطلوب‌کاری

esmaeil.matloub@alumni.ut.ac.ir

 

جمشید

روستا

jamshidroosta@uk.ac.ir

 

یونس

فرهمند

noorfarahmand@yahoo.com

 

فاطمه

جان احمدی

janahmad2004@yahoo.com

 

نزهت

احمدی

nozhat.ahmadi@gmail.com

 

صالح

پرگاری

pargarisaleh@yahoo.com

 

کیومرث

علی زاده

qmars_alizadeh@hotmail.com

 

احسان

افکنده

ehsan.afkande@gmail.com

 

عباس

پناهی

panahi76@yahoo.com

 

عباس

احمدوند

a.ahmadwand@gmail.com