مقاله پژوهشی
بنیاد شهروندی در شهر فرنگ‌های ایران عهد سلوکیان
1. بنیاد شهروندی در شهر فرنگ‌های ایران عهد سلوکیان

سید اصغر محمود آبادی؛ سید محسن قائم مقامی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 1-20

چکیده
  سقوط شاهنشاهی بزرگ هخامنشیان به دست اسکندرمقدونی و یاران او، پیامدهای متفاوت، اما تعیین کننده‌ای را در آن سرزمین بنیاد نهاد. از یک سو دوران کوتاه حکومت فاتح مقدونی (334- 323 ق.م) و آرمانهای ناتمام او برای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مهاجران روس و اسکان آنها در ایران اوایل قرن بیستم: مرحله دیگری از استعمار
2. مهاجران روس و اسکان آنها در ایران اوایل قرن بیستم: مرحله دیگری از استعمار

مرتضی نورائی؛ النا آندریوا

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 21-36

چکیده
  مقاله حاضر به تحلیل تاریخی چگونگی کلنی سازی روس ها در نواحی شمال شرقی ایران در اوایل قرن بیستم می‌پردازد. این اسکان ها در واقع در حصه روس ها بر مبنای معاهده 1907 به طور صلح آمیزی بین روس و انگلیس حل و فصل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاریخی خیابان(چهارباغ) شهر مشهد در عصر صفویه (1020 – 1016 هـ.ق)
3. بررسی تاریخی خیابان(چهارباغ) شهر مشهد در عصر صفویه (1020 – 1016 هـ.ق)

مهدی حقیقت‌بین؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا پورجعفری

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 37-54

چکیده
  دولت صفوی، در پی تحقق آرمانشهرهایی بوده که ریشه در باورها و اعتقادات اسلامی داشته است. گذشته تاریخی شهرهای صفوی گویای اهمیت آنها به عنوان مکانهایی جهت تجسم سمبل ها و نمادهاست؛ سمبل هایی که علاوه بر تداعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی نو به شهری کهن مطالعه موردی: شهر جندی شاپور در روستای شاه آباد (شاه ابوالقاسم) حومه دزفول
4. نگاهی نو به شهری کهن مطالعه موردی: شهر جندی شاپور در روستای شاه آباد (شاه ابوالقاسم) حومه دزفول

محمدزمان خدائی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 55-64

چکیده
  یکی از ضوابط ساخت شهرها در عصر باستان، انتخاب محل مناسب احداث شهر بود. چنین محلی می‌بایست دارای آب فراوان، خاک حاصل خیز، اقلیمی مناسب و دور از عوامل بیماری‌زا می‌بود؛ به طوری که سیل‌گیر و زلزله‌خیز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام پولی در عصر ایلخانان (736-654 هـ.ق و 1238-1256 میلادی)
5. نظام پولی در عصر ایلخانان (736-654 هـ.ق و 1238-1256 میلادی)

سید ابوالفضل رضوی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 65-86

چکیده
  صلح و امنیتی که با ظهور سلسله ایلخانی، در نیمه قرن هفتم هجری به وجود آمد، موجبات رونق اقتصاد شهری را در بخش وسیعی از قلمرو ایلخانان فراهم آورد. رشد اقتصاد شهری در این بخش از مناطق که در پرتو ملاحظات سیاسی- ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش سید مرتضی اهرمی و آخوند خراسانی در قیام مردم بوشهر (1327 ق. )؛ باز خوانی اسناد
6. نقش سید مرتضی اهرمی و آخوند خراسانی در قیام مردم بوشهر (1327 ق. )؛ باز خوانی اسناد

محمدعلی رنجبر

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 87-108

چکیده
  تعطیلی مجلس شورای ملی(1326ق. )به فرمان محمد علی شاه، آغاز دوره استبداد صغیر بود. این وضع، موجب مخالفت‌های گسترده‌ای در میان مشروطه خواهان شد. از جمله این حرکتهای اعتراضی، قیام مردم جنوب ایران، بویژه بوشهر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نهادها و شیوه‌های خط مشی‌گذاری عشایری در دولت پهلوی اول (1320-1304 هـ .ش)
7. نهادها و شیوه‌های خط مشی‌گذاری عشایری در دولت پهلوی اول (1320-1304 هـ .ش)

نفیسه واعظ

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 109-130

چکیده
  در این پژوهش تلاش شده است تا نوع وجایگاه نهادهای سیاستگذار برای ایلات وعشایردر دوره پهلوی اول توصیف وتحلیل شود. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت سه نهاد سلطنت، مجلس شورای ملی و هیأت وزرا ...  بیشتر