مقاله پژوهشی
مدرسه و روزنامه در زنجان عصر مشروطه؛ چالش‎‍ها و موانع
مدرسه و روزنامه در زنجان عصر مشروطه؛ چالش‎‍ها و موانع

عباس قدیمی قیداری؛ حسن رستمی

دوره 14، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2022.132519.2319

چکیده
  در دورۀ قاجار مظاهر تمدنی جدید، نخست در کانون‎‍های نوگرایی چون تهران و تبریز تأسیس شد و سپس به‎‍تدریج با وجود موانع متعدد به ولایات دیگر راه یافت. از میان نهادها و مظاهر جدید از مدرسه و روزنامه ...  بیشتر