نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تاریخ دانشکده: دانشکده علوم انسانی و ادبیات دانشگاه اصفهان اصفهان ایران

چکیده

چکیده:

یکی از موضوعاتی که تقریباً در تمامیِ متونِ تاریخ محلیِ سنتی به چشم می خورد، برخی روایاتِ اساطیری است. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با اطلاق و کاربستِ مقولات و مفاهیمِ اسطوره‌شناختی و روان‌شناختی، به معانی و مفاهیمِ ژرف تری در پسِ ظواهرِ این اساطیر دست یافت. مفاهیم و مقولاتی همچون کهن‌الگو، مرکز، نمونه مینوی، اسطوره‌ی آغاز، ناخودآگاهِ جمعی و... لایه هایی از معنا را از حجاب خارج می‌کند؛ زنجیره ها و شبکه هایی از معنا که غالبا معطوف به تقویتِ شکیبایی و تاب‌آوریِ شعله‌ی لرزانِ هستیِ انسان در برابرِ مرگ و نیستی است. در عینِ حال این اساطیر، کارکردهایی همچون ارائه‌ی سرمشق و الگو نیز ایفا می‌کنند.

از چشم‌اندازِ فردی- در مقابلِ رویکردِ جمعیِ مورد اشاره در عباراتِ فوق- و بر مبنای رویکردِ روانکاوانه نیز می‌توان به تحلیلِ این اساطیر پرداخت. از این منظر می‌توان مضمونِ بسیاری از این گزاره ها را ذیلِ دو مقوله ی "تقدس" و "تشخص" طبقه‌بندی کرد. براساسِ نظریه‌ی تحلیلِ رفتار متقابل و به انضمامِ نظریه‌ی بازی‌ها، نیتِ ناخودآگاهِ نهفته در پسِ این قبیل اسطوره ها و مضامین، ایجادِ آرامش و تسکین از پیِ بازیِ «من برترم از تو»، می باشد.

در این مقاله، با تمرکز بر تواریخِ محلی و با بهره‌گیری از مفاهیمِ نظریِ اسطوره‌شناسانه و روانشناسانه و با رویکردِ تحلیلی، به موضوعِ مذکور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mythological and Psychological Analysis of some Myths of Local Histories; Case study: Local Historiographical texts of the, Isfahan,Khorasan and Caspian Coastal States up to the 9th century AH

نویسنده [English]

  • amir aghayli

Department of History faculty of literature and human sciences UNIVERSITY OF Isfahan ISFAHAN IRAN

چکیده [English]

One of the themes that can be seen in almost all texts of traditional local histories, is some mythical narratives.

In this research, an attempt will be made to achieve deeper meanings and cnotions behind the appearances of these myths by application and usage of Mythological and Psychological concepts and categories. Concepts and categories such as the collective unconscious, the archetype, the center, the celestial models, the myth of the origin, etc., unveil layers of meaning; Chains and networks of meaning that are often aimed at strengthening the patience and endurance of the trembling flame of human existence in the face of death and inexistence. At the same time, these myths also play a role in providing role models and patterns.

These myths can also be analyzed from an individual perspective - as opposed to the collective approach mentioned in the above statements - and based on a Psychoanalytic approach. From this perspective, the content of many of these propositions can be classified into two categories: "sanctity" and "individuality". According to the theory of Transactional Analysis, as well as Games theory, the unconscious intention behind such myths and themes is to create calm and relief, through the "I’m better than you" game.

In this article, focusing on local histories and using mythological and psychological theoretical concepts and with an analytical approach, the issue is addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archetype
  • myths of Origin
  • celestial models
  • the Center
  • Plays