دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

2. تقی‌زاده، از تجددگرایی تا فرنگی‌مآبی

صفحه 1-18

علی بیگدلی؛ حسین پندار


3. ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی

صفحه 19-36

محسن مؤمنی؛ علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری