دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1390 

مقاله پژوهشی

1. نقد و بررسی تحلیلی نظریه کرد بودن لرها

صفحه 1-14

فریدون الهیاری؛ اصغر فروغی؛ عزت الله عبداللهی نوروزی