مقاله پژوهشی
مروری بر تاریخچه مشکلات ایجاد قرنطینه در ایران در دوره ناصرالدین شاه (1264 -1313 هـ .ق/1847 -1896م)
1. مروری بر تاریخچه مشکلات ایجاد قرنطینه در ایران در دوره ناصرالدین شاه (1264 -1313 هـ .ق/1847 -1896م)

مرتضی دهقان نژاد؛ مسعود کثیری

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 1-14

چکیده
  یکی از مهم‌ترین عوامل عقب ماندگی ایران عصر قاجار از دولت‌های اروپایی را باید کمبود جمعیت و خالی بودن بخش اعظم این کشور از جمعیت دانست که دلیل عمدة آن وجود بیماری‌های همه‌گیر مانند طاعون و وبا بود. شیوع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجارتخانه‌های زرتشتیان در دوره قاجار
2. تجارتخانه‌های زرتشتیان در دوره قاجار

جلیل نائبیان؛ جواد علیپور سیلاب

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 15-34

چکیده
  با ورود اسلام به ایران و به موازات گسترش آن، زرتشتیان با محرومیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه گردیدند. در نتیجه، تعدادی از آنان به دین اسلام گرویدند و تنها گروه اندکی به آئین خویش باقی ماندند و در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه تحلیلی سنت شفاهی با تاریخ شفاهی
3. مقایسه تحلیلی سنت شفاهی با تاریخ شفاهی

مرتضی نورائی؛ لقمان دهقان نیری؛ مهدی ابوالحسن ترقی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 35-52

چکیده
  در سال‌های اخیر و به دنبال نگارش تاریخ‌های مبتنی بر داده‌های شفاهی، بسیاری خواسته یا ناخواسته سنت شفاهی و تاریخ شفاهی را با هم یکی انگاشته و در تعریف معنا و تبیین اصطلاح تاریخ شفاهی دچار سهوهایی بنیادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مأموریت نظامی‌گری دولت پهلوی دوم و تأثیرات آن بر سیاست خارجی ایران
4. مأموریت نظامی‌گری دولت پهلوی دوم و تأثیرات آن بر سیاست خارجی ایران

محمدجعفر چمنکار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 53-78

چکیده
  توسعة ساختار نظامی از نمادهای مشخص حاکمیت پهلوی در دهة 50 ﻫ.ش/70م بود. دولت پهلوی با پذیرش نقش جدید سیاسی و امنیتی، تحت تأثیر مجموعه عوامل به هم پیوستة بین‌المللی و داخلی به سرعت به کانون توجه غرب تبدیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگرشی بر قیام شریک بن شیخ‌المهری
5. نگرشی بر قیام شریک بن شیخ‌المهری

محسن رحمتی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 79-106

چکیده
  محور بنیادین این پژوهش بر یافته‌هایی استوار است که از پاسخ به پرسش‌های به‌ دست آمده‌اند: 1. قیام شریک بن شیخ‌المهری در اثر چه عواملی پدید آمد و در پی چه اهدافی بود؟ 2. ماهیت فکری، مذهبی و اجتماعی این قیام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مواجهه محقق کرکی با استقرار حاکمیت صفوی در عصر شاه اسماعیل اول (907-930ﻫ.ق)
6. مواجهه محقق کرکی با استقرار حاکمیت صفوی در عصر شاه اسماعیل اول (907-930ﻫ.ق)

محمدعلی رنجبر؛ محمدتقی مشکوریان

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 107-136

چکیده
  حکومت صفوی صحنة نخستین و فراگیرترین تجربة تعامل رهبری دینی با نهاد سیاسی در دوران رسمیت تشیع در ایران بود. در آن زمان، به ویژه در ایام استقرار حکومت صفوی (دوران شاه اسماعیل 907-930ﻫ.ق)، از سویی نخستین مبانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تطبیق چند جاینام و طایفه در لرستان در نبرد داریوش و وه‌یزدات
7. بررسی و تطبیق چند جاینام و طایفه در لرستان در نبرد داریوش و وه‌یزدات

بهزاد معینی سام؛ علیرضا باژدان

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، صفحه 137-146

چکیده
  تاکنون در مورد جاینام‌های کتیبة بیستون به عنوان مهم‌ترین سند هخامنشیان و تطبیق آنها با جاینام‌های امروزی کار اندکی صورت گرفته است. در این مقاله، برخی از مکان‌های نبرد بین داریوش و وه‌یزدات را از روی ...  بیشتر