مقاله پژوهشی
معتمدالدولۀ گرجی و فارس
2. معتمدالدولۀ گرجی و فارس

حسین مسجدی؛ احمدرضا منصوری

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.117995.1759

چکیده
  چکیده منوچهرخان معتمدالدولۀ گرجی پس از فتح شیراز و ممسنی، حدود دو سال بین سال‌های 1250تا 1252ق/ 1834تا 1836م، بر این سامان و بر تمام ایالت فارس حکومت کرد. این دوران از دوره‌های مهم تاریخی فارس و ایران در دورۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی جایگاه ایل قراچورلو در درگیری‌های نظامی و چالشهای سیاسی عصر نادر‌شاه
3. بررسی جایگاه ایل قراچورلو در درگیری‌های نظامی و چالشهای سیاسی عصر نادر‌شاه

علی رحمتی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.117863.1758

چکیده
  دوران حکومت نادر‌شاه افشار، در عرصه‌های خارجی، با موفقیت‌های نظامی و سیاسی همراه بود؛ اما در درون کشور، این دوران مملو از کنش‌ها و واکنش‌های ایلات و طوایف مختلف، در قالب درگیری‌های نظامی و چالش‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سهم صوفیان در اسلام‌پذیری بومیان در هند عصر ترکان
4. سهم صوفیان در اسلام‌پذیری بومیان در هند عصر ترکان

اسماعیل قادری؛ حمید حاجیان پور

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.119229.1818

چکیده
  نفوذ و گسترش دین اسلام در شبه‌قارﮤ هند از مباحث و مسائل مهمی است که از دیرباز، ذهن پژوهشگران را متوجه خود کرده است. در گسترش و نفوذ اسلام، عوامل متعددی تاًثیر داشته‌اند که می‌توان به ورود مهاجمان نخستین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش نظام آموزشی و ناسیونالیستهای عرب در گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم در عراق (1921تا1941م/1300تا1320ش)
5. بررسی نقش نظام آموزشی و ناسیونالیستهای عرب در گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم در عراق (1921تا1941م/1300تا1320ش)

شکرالله خاکرند؛ سیاوش یدالهی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.119251.1821

چکیده
  چکیده کشور عراق از آغاز تأسیس، در سال 1921م/1300ش، در مرزهای خود مردمانی به‌شدت مختلط را در برگرفته بود که به‌صورت جاﻣﻌﮥ سیاسی واحدی، با درک هویتی مشترک، با هم تلفیق نیافته بودند. برای حاکمان عراق، نظام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ماهیت و چرایی شورش سپهسالار اُنر در دوره سلطان برکیارق
6. ماهیت و چرایی شورش سپهسالار اُنر در دوره سلطان برکیارق

محسن مومنی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.120318.1877

چکیده
  چکیده شناخت تاریخ ایران در دورﮤ سلجوقیان، به علت حضور و تأثیر نیروی جدیدی به نام قبایل تُرکمن، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا آنها در شکل‌گیری و سرنوشت این حکومت نقش مهمی ایفا کرده‌اند. از زمان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل عملکرد کارخانه‌های تولید شکر در مازندران (1267تا1332ق/1850تا1914م)
7. بررسی و تحلیل عملکرد کارخانه‌های تولید شکر در مازندران (1267تا1332ق/1850تا1914م)

مرتضی دهقان نژاد؛ عادل شعبانی مقدم

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2020.121276.1921

چکیده
  چکیده از نیمه دوم قرن 13ق/19م، مصرف قند و شکر در ایران افزایش یافت؛ بنابراین دولتمردان قاجار تلاش کردند با تأسیس کارخانه‌های صنعتی، از یک سو به نیازهای مردم در این زمینه پاسخ دهند و از سویی دیگر، مراحل ...  بیشتر