نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه تاریخ.

چکیده

براساس گزارش کتیبه بیستون، با جلوس داریوش بزرگ، ساتراپی‌های مختلف شاهنشاهی هخامنشی سر به شورش برداشتند که شورش ساتراپی ارمنستان از جمله همین عصیان‌ها بود.  در حوزه تاریخ ایران دوره هخامنشی، پژوهش‌های گسترده‌ای صورت گرفته‌است؛ اما در رابطه با شورش مزبور، مطالب ناگفته و اساسی دیگری نیز وجود دارد که کمتر بدان‌ها پرداخته شده‌است. این مقاله براساس روش پژوهش تاریخی، ضمن استناد و اتکا بر سنگ‌نوشته بیستون، در پی آن است که عوامل مؤثر در خیزش و سرکوبی شورش ارمنیان و همچنین پیوند قیام مزبور با قیام مردم سایر سرزمین­های شاهنشاهی هخامنشی را در همان دوره زمانی بررسی و موشکافی کند. نتایج حاصل از این پژوهش تاریخی، برای درک ماهیت قیام ارمنستان و تبیین آن از جنبه‌های مختلف سیاسی بسیار راهگشا خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The nature of Armenian Satrapi revolt during the reign of Darius I

نویسنده [English]

  • Alireza Soleymanzadeh

زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه تاریخ.

چکیده [English]

According to the Behistun inscription report, when Darius the Great came to power, revolted different Satrapies of the Persian kingdom. Armenian satrapy revolt was one of such rebellions. Despite Researches have been conducted extensively on the history of the Achaemenid dynasty, they have another basic issues in relation to the revolt of the Armenian Satrapy which has been little studied. This article is based on historical research, relying on Behistun inscription report, intended to study affecting factors in the rise and suppression of the Armenian satrapy revolt. This research also peruse the relationship between the Armenian Satrapy uprising and another territories in the same time. The results of such historical research will be very helpful to understand and explain different aspects of nature of the Armenian satrapy rebelion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :"Achaemenid"
  • "Darius I"
  • "Armenian Satrapy "
  • "Behistun inscription"
  • "revolt"
. بریان، پی‌یر، (1377)، تاریخ امپراتوری هخامنشی، ترجمه مهدی سمسار، تهران: زریاب.
. توین‌بی، آرنولد، (1381)، جغرافیای ادرای هخامنشیان، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
. هد، دانکن، (1394)، ارتش ایران هخامنشی، ترجمه محمد آقاجری، تهران: ققنوس.
. داندامایف، محمد آ.، (­1358)، تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، ترجمه میرکمال نبی‌پور، تهران: گستره.
. ...............................، (b1381)، تاریخ سیاسی هخامنشیان، ترجمه خشایار بهاری، تهران:  کارنگ.
. ...............................، (­a1381)، ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمه روحی ارباب، تهران: علمی و فرهنگی.
. دیاکونوف، ا. م، (­1380)، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران: علمی و فرهنگی.
. رجبی، پرویز، (1380)، هزاره‌های گمشده، تهران: توس.
. سارگسیان، گ. خ. و ت. خ. هاکوبیان، (1360)، تاریخ ارمنستان، ترجمه آ. گرمانیک، تهران: بی‌نا.
. فرخ، کاوه، (1390)، سایه‌های صحرا؛ ایران باستان در جنگ، ترجمه شهربانو صارمی، تهران: ققنوس.
. کورت، آملی، (1378)، هخامنشیان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
. کالیکان، ویلیام، (1350)، مادی‌ها و پارسی‌ها، ترجمه گودرز اسعدبختیار، تهران: بی‌نا.
. کوک، جان مانوئل، (1383)، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
. گیرشمن، رومن، (1375)، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
. لوکوک، پی‌یر، (1382)، کتیبههای هخامنشی؛ ترجمه نازیلا خلخالی (زیر نظر دکتر ژاله آموزگار)، تهران: فرزان روز.
. وامقی، ایرج، (1366)، «رویدادهای کتیبه بیستون»، مجله باستانشناسی و تاریخ، س2، ش1، ص98 تا ­111
. ویسهوفر، یوزف، (1377)، ایران باستان (از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد)، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران: ققنوس.
. ------------، (1387)، قیام گئوماته و آغاز پادشاهی داریوش اول، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: اختران.
. هینتس، والتر، (1379)، داریوش و پارس‌ها، ترجمه عبدالرحمن صدریه، تهران: امیرکبیر.
. یونگه، پیتر یولیوس، (1335)، داریوش یکم پادشاه پارس‌ها، ترجمه داود منشی‌زاده، تهران: دانشگاه تهران.