بحران مشروعیت در حکومت سربداران (736 تا 783ق/1336 تا 1381م)
1. بحران مشروعیت در حکومت سربداران (736 تا 783ق/1336 تا 1381م)

مدرس سعیدی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 125-142

چکیده
  در میان حکومت‌های پرشماری که پس از فروپاشی دولت ایلخانی، در گوشه و کنار ایران سر برآوردند دولت سربداران، از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهای حامی و گرایش‌های مذهبی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است. ...  بیشتر
حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت
2. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی

دوره 2، شماره 2 ، بهار 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
  سقوط دولت ایلخانان، ایران را وارد دوره­ای از بی ثباتی و پراکندگی سیاسی نمود. در پی مرگ ابوسعید ایلخان در سال 736 ه‍.ق. نیروهای متعدّدی به رقابت بر سر کسب قدرت و تصاحب میراث ایلخانان پرداختند. در نتیجه، ...  بیشتر