کلیدواژه‌ها = مشروعیت
بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیتیابی حکومت حسن بن زید علوی (250تا270ق/865تا884م)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 53-70

10.22108/jhr.2020.123120.1983

آرمان فروهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 15-36

10.22108/jhr.2016.21106

حسین بادامچی؛ اسماعیل مطلوب‌کاری


زمینههای اجتماعی و جریانشناسی مشروعیتیابی نادر

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 33-52

عادل شعبانی مقدم؛ علی اکبر جعفری


حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

دوره 2، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 1-24

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی


بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها

دوره 2، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 81-92

سید محسن قائم مقامی