یک امپراتورِ ناشناخته در نقشبرجستة شاپور یکم ساسانی: تنگ‌چوگان؛ بیشاپور 3
یک امپراتورِ ناشناخته در نقشبرجستة شاپور یکم ساسانی: تنگ‌چوگان؛ بیشاپور 3

سیدصاحب برزین؛ محمد توکلیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22108/jhr.2021.127541.2155

چکیده
  پژوهشگرهای خارجی و داخلی تاکنون پژوهش‌های ژرف و بررسی‌های موشکافانه‌ای دربارۀ نقوش برجستۀ ساسانی انجام داده‌اند. این پژوهش‌ها که به‌طور مداوم از آغاز قرن بیستم میلادی شروع شد و تا عصر حاضر ادامه ...  بیشتر