اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اصغر منتظر القائم

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~montazer
montazer5337yahoo.com

سردبیر

دکتر علی اکبر کجباف

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~kajbaf
kajbafltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی دهقان نژاد

استاد - گروه تاریخ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان - ایران

m.dehghanltr.ui.ac.ir

داوود اصفهانیان

استاد گروه تاریخ دانشگاه تبریز

esfahaniyan.iaushab.ac.ir/
esfahaniyanyahoo.com

الهیار خلعتبری

استاد دانشگاه شهید بهشتی

allahyaryahoo.com

سید اصغر محمودآبادی

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

mahmodabadiyahoo.com

مرتضی نورائی

تاریخ معاصر، تاریخ محلی، تاریخ شفاهی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.nouraei
m.nouraeiltr.ui.ac.ir

فریدون الهیاری

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

f.allahyariltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رضوان السید

استاد دانشگاه لبنان

www.ridwanalsayyid.com/
rezvanyahoo.com

ابراهیم بیضون

استاد گروه تاریخ دانشگاه لبنان

beyzoonyahoo.com

ویلم فلور

پژوهشگر تاریخ

willem.floorgmail.com

کارشناس نشریه

سید میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir
jhrres.ui.ac.ir
031-37934230