دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1398، صفحه 1-104 

مقاله علمی

2. معتمدالدولۀ گرجی و فارس

صفحه 1-16

10.22108/jhr.2020.117995.1759

حسین مسجدی؛ احمدرضا منصوری