دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1397 
6. بررسی نحوﮤ گسترش طب نوین در جاﻣﻌﮥ عصر قاجار براساس نظرﻳﮥ پخش

صفحه 79-97

10.22108/jhr.2018.104627.1150

ولی اله قهرمانی اصل؛ ناصر صدقی؛ میر اسد اله صالحی پناهی؛ شهرزاد ساسان پور