دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1397 
8. گونه‌شناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم مغول

صفحه 101-120

10.22108/jhr.2017.104528.1145

ابوالحسن فیاض انوش؛ ندا عظیمی زواره؛ فریدون الهیاری