دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1397 

مقاله علمی

2. بررسی ابعاد تحولات روابط ایران با روسیه در دورﮤ صفوی

صفحه 1-18

10.22108/jhr.2017.76329

علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد؛ قاسم چراغچی


5. تحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار

صفحه 61-77

10.22108/jhr.2017.100483

مینا خادم الفقرا؛ عطا محمد رادمنش؛ مهدی تدین؛ محمد ابراهیم ایرج پور


7. نقش مسیحیان نسطوری در برقراری صلح میان ایران و بیزانس در سال630م

صفحه 95-110

10.22108/jhr.2017.76519

مهناز بابایی توسکی؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ فیض اله بوشاسب گوشه