دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1396 
11. نگاهی به تأثیر نظام مالیاتی بر شورش غریب‌شاه

صفحه 177-194

10.22108/jhr.2017.22092

محسن شانه ا ی؛ علی اکبر جعفری؛ اصغر فروغی ابری