دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، زمستان 1395 

مقاله علمی

2. اعراب و شاهزاده‌نشین عربی خاراسن در دولت اشکانیان

صفحه 1-14

10.22108/jhr.2016.21110

محمدکریم یوسف جمالی؛ علی اصغر محمودآبادی؛ عادی سعیداوی