دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1395 (30) 
8. بررسی یادگاری‌های مسجد جامع اصفهان

صفحه 117-132

10.22108/jhr.2016.20892

زهرا ملک پور شهرکی؛ فریبا سعیدی انارکی