دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394 
3. دلایل رویکرد اندیشه‌ورز‌ان عصر قاجار به خوابنامه‌نویسی

صفحه 13-32

زهرا علیزاده بیرجندی؛ زهره علیزاده؛ کلثوم قربانی جویباری