دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1392 

مقاله علمی

2. تیمورتاش و بحرین 1306 تا 1312ش/1927 تا 1934م

صفحه 1-22

محمدامیر شیخ نوری؛ ابوذر خسروی