دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392 
4. تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)

صفحه 49-72

اصغر منتظرالقائم؛ سید مسعود شاهمرادی