دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1391 

مقاله پژوهشی

2. بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت

صفحه 1-12

شیدا صابری؛ محمدامیر شیخ نوری


مقاله پژوهشی

7. از تاریخ تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان

صفحه 71-86

محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی