دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1391 
2. مرداویج و اندیشه احیای شاهنشاهی ساسانی

صفحه 17-38

محسن رحمتی؛ سید علاءالدین شاهرخی