دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1390 
7. بررسی روابط سیاسی والی‌نشینان اردلان با حکومت صفویه

صفحه 109-126

علی اکبر کجباف؛ حسین میرجعفری؛ فریدون نوری