دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1389 
2. تجارتخانه‌های زرتشتیان در دوره قاجار

صفحه 15-34

جلیل نائبیان؛ جواد علیپور سیلاب


3. مقایسه تحلیلی سنت شفاهی با تاریخ شفاهی

صفحه 35-52

مرتضی نورائی؛ لقمان دهقان نیری؛ مهدی ابوالحسن ترقی