دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1389 

مقاله علمی

1. حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

صفحه 1-24

فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی


4. فناوری معرق‌های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویه

صفحه 63-80

احمد صالحی کاخکی؛ سید محمدامین امامی؛ حسام اصلانی