دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 
5. عبور از گدروزیا

صفحه 55-66

رضا مهرافرین؛ سید رسول موسوی حاجی


6. مأمون و محنه

صفحه 67-78

علی ناظمیان فرد