دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1388 

مقاله علمی

1. نگاهی به وضعیت کنیزان، غلامان و خواجگان در عصر قاجار

صفحه 1-18

غلامحسین زرگری نژاد؛ نرگس علیپور