دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1388 
2. نگرشی بر شورش شاه قلندر در عصر صفویه

صفحه 17-50

جهانبخش ثواقب؛ محمد مهدی روشنفکر