نویسنده = زاغیان، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی (1297و1298ق/1880و1881م)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 115-133

10.22108/jhr.2018.108832.1320

اسدالله زاغیان؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سهیلا ترابی فارسانی