نویسنده = میرزایی مقدم، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بی‌اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی و دلایل آن در تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 113-130

قاسم صحرائی؛ مریم میرزایی مقدم