نویسنده = رنجبر جمال آبادی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. مضمون تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیشۀ ایرانشهری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 179-202

10.22108/jhr.2017.102738.1077

علی یزدانی راد؛ عاطفه رنجبر جمال آبادی