نویسنده = شعبانی مقدم، عادل
تعداد مقالات: 1
1. زمینههای اجتماعی و جریانشناسی مشروعیتیابی نادر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-52

عادل شعبانی مقدم؛ علی اکبر جعفری