نویسنده = بازگیر، فروغ
تعداد مقالات: 1
1. نقش شاملوها در تأسیس و تداوم دولت صفویه (984- 906ق.)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-48

فروغ بازگیر؛ جهانبخش ثواقب