نویسنده = حیدری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت (1356-1342 ش /1963-1977 م)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 109-128

شهاب شهیدانی؛ سعید حیدری