نویسنده = حسنی جلیلیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بیهقی و ماجرای کوری امیرمحمد غزنوی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-92

قاسم صحرائی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان