نویسنده = نژدنجفیان، محمدامین
تعداد مقالات: 1
1. منصب ناظر بیوتات در دوره صفویه (از شاه عباس اول تا سقوط صفویه)

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 115-134

محمدامین نژدنجفیان؛ محمدرضا مهدی عباس اباد