نویسنده = کرباسی، علی رضا
تعداد مقالات: 2
2. شکل گیری نخستین بنیان های جهانی شدن در عصر هخامنشی با رویکردی دینی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-84

اسماعیل سنگاری؛ علی رضا کرباسی