نویسنده = حسین آبادی فراهانی، شبنم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد‌های تمبر پستی در دوران قاجار و پهلوی اول

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-94

10.22108/jhr.2017.76384

عبدالله متولی؛ شبنم حسین آبادی فراهانی