نویسنده = حسن پور، شکوفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی تأثیر پیوند ایلخانان و دربار مرکزی مغول در مسئله جانشینی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 219-236

10.22108/jhr.2017.83569

شکوفه حسن پور؛ فیض الله بوشاسب گوشه