نویسنده = تقوی نژاد، بهاره
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی بر تزیینات معماری دورﮤ غزنوی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-118

10.22108/jhr.2017.22088

احمد صالحی کاخکی؛ بهاره تقوی نژاد