نویسنده = حسینی شریف، انسیه
تعداد مقالات: 2
1. تعامل دین ودولت در دوره شاه صفی؛ مطالعه موردی علی نقی کمره ای (1060-953 ق.)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-110

10.22108/jhr.2016.20899

انسیه سادات حسینی شریف؛ محمد علی رنجبر


2. انگیزه‌ دولت‌های اروپایی از ارسال مبلغان مسیحی به ایران در دوره صفویه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 67-88

انسیه حسینی شریف؛ حمید حاجیان پور