نویسنده = حسن شاهی، میمنت
تعداد مقالات: 1
1. نقش سلطان ابراهیم میرزا در روند هنر عصر صفوی (۹۶۳ تا 984 ق/۱۵۵۶ تا 1576 م)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 41-58

10.22108/jhr.2016.20896

میمنت حسن شاهی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی