نویسنده = یوسفی فر، شهرام
تعداد مقالات: 2
2. منصب داروغه در دوره قاجار (1212 تا 1313ق/1۷96 تا 1۸96م)

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-38

شهرام یوسفی فر؛ حسن شکرزاده