نویسنده = ادوای، مظهر
تعداد مقالات: 1
1. روابط و مناسبات حکومت صفویه با الکای هُورامان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-94

10.22108/jhr.2016.20898

مظهر ادوای؛ بشرا دلریش