نویسنده = رحمانیان، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر گرانی و قحطی نان بر روابط خارجی ایران در عصر ناصری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-142

10.22108/jhr.2017.21395

مهدی میرکیایی؛ داریوش رحمانیان